Информация от заседанието на изпълнителния комитет на Industri All global union

08 – 09 Ноември 2017г., Коломбо , Шри Ланка

Уважаеми колеги,

Ренета Петрова, зам.председател на Синдикална федерация „Металици”
КНСБ, участва в заседанието на ИК на Industri All global union, по предложение на члена на изпълнителния комитет, Маре Анчева СИЕР, в качеството си на нейн заместник.
Информирам Ви накратко за най- важните решения ,които прие Изпълнителния комитет , касаещи дейността на синдикатите, членове на Industri All global union ,от югоизточна Европа.

I. На 07.11.2017г. преди заседанието на Изпълнителният комитет се проведе заседание на женския комитет към Industri All global union.

На него се обсъдиха следните въпроси:

1. Изнесена беше подробна презентация за проявите на насилие над жените на работното място.
2. Разгледан беше и процеса за налагане на стандартите на МОТ по въпросите за насилието над жените и мъжете на работното место
3. Приета беше резолюция под наслов „ Насилието над жените НЕ в нашия синдикат НЕ на нашето работно място”. Основните моменти в нея са следните:

Всички форми на насилие над жените са недопустими

Нашият синдикат се задължава:

 • Да заема обществена позиция против всички форми на насилие над жените и да осъжда всички действия водещи до сесксизъм и насилие
 • Приоритетно този въпрос да се разгледа и да се отделят ресурси за дейности ,свързани с предотвратяването и борбата с нарушаването правата на жените.
 • Да съдейства за повишаване на информираността на нашите членове, работници и длъжностни лица, чрез провеждане на обучения по темата за изкореняване насилието на работното място .
 • Да накара синдикалните членове активно да противодействат на насилието над жените и особено на работното място
 • Да организира кампании за предупреждение и борба срещу насилието над жените.
 • Да настояват пред работодателите за изработване на политика за борба със всички форми на насилие и да съдействат за повишаване на информираността на работниците за разрушителните последствия от формите на насилие както и за тяхното изкореняване.
 • Да настояват работодателите да разработят и конкретни политики и процедури за борба с всички форми на насилие ,както и надеждни механизми, от които жените да се възползват в случаи на посегателство или нападение на работното място
 • Да се включат искания за изкореняване на насилието и посегателството над жените на работното място, в преговорите за КТД

4. Дискутиран беше и въпроса за увеличение участието на жените в органите на Industri All global union., като целта е до следващия конгрес представителството на жените във всички структури и дейности на Industri All global union да достигне 40%.

II. На 08.11.2017г. преди заседанието на Изпълнителния комитет се проведе среща на синдикатите от регион Европа.

По важните направления на дейностите са:
1. да се задълбочи работата по секторни направления, както например в областта на металообработването работят съвместно с Европейския институт, в областта на текстилната индустрия има проекти и др.
2. Отчетено беше ,че е нужно сериозно внимание и обща политика за повишаване доходите в текстилната индустрия
3. Отчетено беше в тази връзка и подкрепата от Industri All global union на протестите в Европа за повишаване на доходите, като беше споменат и протеста на КНСБ в София на 27.10.2017г.
4. Industri All global union ще наблегне на организацията и подпомагането на двустранните контакти между синдикатите
5. За да се засили ефективността е нужно по места първо да се събере информация от какви обучения има нужда, пътищата за решаване на проблемите и др. ,а за това са нужни повече средства
6. Поради факта ,че бюджета на Industri All global union намалява, пътищата са да се използват европейски проекти като този в текстила, външни източници и засилване съвместната работа с Industri All Europe.
7. През месец януари 2018г. ръководствата на двете федерации ще се срещнат и ще обсъдят начините на взаимодействие

III. На 08.11. и 09.11 се проведе заседанието на ИК на Industri All global union

По важните теми, които се дискутираха бяха следните:

1. Работата по Глобалните Рамкови Споразумения
Едно от най важните направления в дейността на Industri All global union е подписването на Глобалните Рамкови Споразумения и ефективния мониторинг за тяхното изпълнение.

Досега са подписани 46 Глобални Рамкови Споразумения и на Изпълнителният комитет бяха представени новите Споразумения :

 • LafargeHolcim – крупен производител на строителни материали, 90000 работници в 80 страни по света. ГРС ще бъде подписано Януари 2018г. в Женева
 • Safran – френска аерокосмическа и високотехнологична компания , 65000 работници по целия свят – 13.10.2017г в Париж се подписва ГРС
 • Stora Enso – Френско –Шведска транс национална компания, производител на хартия, опаковки и продукти на горското стопанство, 25000 работници в 35 страни по света – датата на подписване на ГРС ще бъде обявена допълнително
 • Asos – ГРС е подписано в началото на м. Октоври
 • Mango – Испанска компания за дизайн и производство на дрехи – процеса на преговори продължава

Преговори се водят и в EdF /Electricite de France/, Engie / старо име GDF-SUEZ/ , Enel , Lukoil , Mizuno=
Отказват да подписват ГРС компанията Brunel

2. Търговска и промишлена политика
Няколко са основните изводи и проблеми:

 • Борба срещу социалният дъмпинг
 • Борбата за справедлива търговия трябва да се съчетава с националните и регионални промишлени политики, ориентирани към устойчива заетост, заплата не по-ниска от жизнения минимум, достойни условия на труд, на основата на колективните преговори и съблюдаването на основополагащите трудови норми
 • Industri All global union е длъжна да разработи план за действие за решаването на проблемите и за провеждане на успешна борба за справедлива търговия и устойчива промишлена политика. За целта са поставени следните задачи към работната група ,създадена от изпълнителния комитет:

- Да събира информация за основните международни търговски споразумения и за разработките на нови такива
- Да формира политики и стратегии и да предоставя консултации на членовете на Industri All global union в контекста на преговорите по различните международни търговски споразумения
- Да предоставя на Изпълнителния комитет препоръки по тези въпроси
- Да бъде орган за справки, информация, анализи, за оказване на помощ на Industri All global union в двустранните/многостранни международни търговски споразумения.
- Да обменя опит и да съгласува политика в областта на международната търговия с другите световни федерации

3. Индустрия 4.0
На световна конференция в Женева през м.Октомври , на която участваха представители от 60 национални синдиката от 40 страни , Industri All global union прие план за действие по тази тема ,който беше коментиран и приет на Изпълнителния комитет.
За да останат синдикатите силни и значими трябва ново мислене, нови структури за реакция на въздействието на Индустрия 4.0, необходимо е разработването и реализирането на програма „Синдикат/Труд 4.0”

Плана за действие включва следното:

 • Увеличаване силата на синдикатите :

- Разпространяване на целите и работната програма за устойчива промишлена политика на Industri All global union чрез регионалните и национални мрежи, провеждане на семинари, конферинции за повишаване на информираността
- Призив към членските организации да разработят политика по пазара на труда включваща образованието, професионалната подготовка, повишаване на квалификацията и преквалификация отчитайки промените на пазара свързани с Индустрия 4.0, да участват в разработката и внедряването на такъв тип обучение.
- Да се увеличат усилията за привличане и организиране на младите в синдикат.
- Да се разработи стратегия за комуникация и реализация чрез синдиката, за да се намерят способи за организиране на работниците, заети в новите и нетрадиционни професии и работни места.

 • Да се противостои на глобалния капитал:

- При всички сериозни дискусии да се обсъжда и влиянието на Индустрия 4.0, за да се подобри комуникацията и взаимодействието на глобално, регионално и корпоративно ниво.
- Да се разработи ръководство по водене на колективни преговори, включващо елементите на устойчива промишлена политика ,свързана с икономическите, социалните и екологичните аспекти на Индустрия 4.0
- Искания сегашните и бъдещи Глобални рамкови споразумения да отчитат както възможностите, така и проблемите свързани с Индустрия 4.0,

 • Защита правата на работниците:

- Разработване и реализиране на програма за включване във всички преговори с правителствата и компаниите
- Цифровизацията на работните места предполага и нови права:

 • Право на информация и консултация на работниците на работните места, на регионално, национално и международно равнище
 • Право на образование и обучение през целия живот
 • Право на неприкосновеност на частния живот, на работа и в къщи.

- Противодействие на антисиндикалните действия от страна на работодателите и шантажа на работното място.
- Активно взаимодействие с МОТ ,ООН и другите международни институции за обезпечаване правото на достоен труд, включване в състава на Целите за устойчиво развитие/ЦУР/,като се отчита въздействието на Индустрия 4.0 ,за да не се задълбочат неравенствата и да се създадът нови пречки по пътя на развитието.
- Включване на джендърната проблематика в дискусиите и разработките на стратегии за обучение борба с дискриминацията, по отношение на Индустрия 4.0

 • Борба с нестандартната заетост:

- Изучаване и изследване изменението на характера на заетостта в контекста на Индустрия 4.0 и предоставене на помощ и препоръки на членските организации.
- Разработване на програми за обхвата на работниците с нестандартна заетост в новите работни условия, които ще се появят в резултат на развитието на Индустрия 4.0, за да се видят проблемите с които се сблъскват и да се търсят възможности за тяхното организиране с помощта на специални проекти.
- Създаване на възможности за обмяна на опит между членовете на Industri All global union по решение на проблемите на работниците с нестандартна заетост

 • Създаване на устойчива заетост в промишлеността

- Продължаване на работата по разработване на политики по отношение на Индустрия 4.0 и Справедливия преход
- Интегриране въпросите, свързани с Индустрия 4.0 в плана за деиствие на Industri All по устойчивата промишлена политика
- Настояване гласът на работниците да се чуе в глобалните, регионални, национални и корпоративни дискусии по Индустрия 4.0
- Сътрудничество и с други институции и организации ,за да се прокара нашето разбиране и да се повлияе в тези важни дебати
- Искане работодателите задължително да се консултират със синдикатите при внедряване на новите технологии, когато ще се решава съдбата на милиони работници и техните семейства .

4. Бюджет и план за дейностите на Industri All global union 2018г.
В плана за действие са посочени дейностите по отделните промишлености и междуотраслевите дейности.
Посочени са дейностите по отношение на трудещите се жени, работещите младежи, белите якички, охраната на труда, устойчивата промишлена политика, организирането , синдикалните права и кампании, нестандартната заетост, работната заплата.

Особен акцент се поставя на:

 • Нестандартната заетост:

- Аспектите по нестандартната заетост ще бъдат интегрирани във всички видове дейности на , Industri All global union ,включително в регионалните и отраслеви стратегии
- Нестандартната заетост ще бъде включена и във всички предстоящи проекти, с цел нарастване на динамиката от реализацията на досегашните проекти
- Масова мобилизация на силите, включително 7 Октомври, увеличаване на кампаниите и усилване на глобалното влияние на , Industri All global union по този въпрос
- Особено внимание ще се отделя на социалното въздействие на нестандартната заетост върху условията на живот на работниците и техните семейства.

 • Работна заплата не по-ниска от жизненият минимум

- Стратегията на Industri All по работната заплата включва три ключови елемента: национални кампании за договаряне на минимална работна заплата, повишаване на синдикалният потенциал за провеждане на кампании за обезпечаване на жизнен минимум и стратегия по отношение на световните брендове
- През 2018г. Industri All ще определи минимум две страни, където да се обезпечи увеличи минималната работна заплата за страната.
- Поддръжка на членските организации чрез финансиране от проекти на Фридрих Еберт, за развитие на национални планове за действие по жизнения минимум.
- Industri All ще осъществява процесите заложени в Меморандума ,подписан със световните компании производители на шивашка продукция. В началото работата ще бъде ориентирана към Камбоджа, Турция,Виетнам, Бангладеж.

 • Регионални дейности – Европа

- Сътрудничество с Industri All Europe
- Работа в страните от Юго-Източна Европа, чрез съвместния офис в Загреб
- Семинар по устойчивото развитие и Индустрия 4.0
- Проекти с използване на външно финансиране – проект за синдикално изграждане и развитие.

5. Изпълнителният комитет прие резолюция внесена от румънските колеги по повод намерението на правителството на Румъния да прехвърли социално-осигурителни вноски от работодателя на работниците.
Industri All global union силно осъжда този проект и отправя искане към румънското правителство да се откаже от намерението да приеме такава наредба, която ще има отрицателни последици за румънските работници.

6. Административно финансови въпроси
- Изключени – Албания - Синдикална федерация на промишлените работници / TUFIWA/, Независимият синдикат на работниците от текстилната, шивашка и кожарска промишленост /ITTUA/
- Напълно освободени от плащане на членски внос за 2015,2016,2017г., по икономически причини – България – Федерация Металургия КТ Подкрепа.

СФ МЕТАЛИЦИ КНСБ
Зам. председател
Ренета Петрова