Признаване на Втора категория труд за работниците в цех „Екструзия“ в „Етем България“ ЕАД

Окончателно е решението на Върховния административен съд от 25.02.2019г. по случая : признаване на Втора категория труд за работниците в цех „Екструзия“ в „Етем България“ ЕАД.

Усилията, които положиха Синдикална Федерация „Металици“ и СО при „Етем България“ в рамките на последните две години, постигнаха следния резултат: С Решение №2790 на Върховния административен съд от 25.02.2019г. бе потвърдено задължително предписание на ТП НОИ София-град определящо полагания от работниците в цех „ Екструзия“ в „Етем България“ ЕАД труд като втора категория . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Отчитаме постигнатия резултат като изключителен успех ,не само за Синдикалната организация в „Етем България“ ЕАД и Синдикална Федерация „ Металици“, но и като такъв за КНСБ и синдикализма в България.

Решение на съда

РЕШЕНИЕ
№ 2790
София, 25.02.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
ДЕСИСЛАВА СТОЕВА
при секретар Светла Панева и с участието
на прокурора Момчил Таралански изслуша докладваното
от съдията НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ  
по адм. дело № 1181/2018.Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
С решение № 7368 от 05.12.2017 г. по административно дело № 4902/2017 г. Административен съд – София-град е: 1) отменил по жалбата на „Етем България“ ЕАД решение № 1040-21-126/19.04.2017 г. на директора на ТП на Националния осигурителен институт (НОИ), с което при административното им обжалване са потвърдени задължителни предписания изх. № ЗД-1-21-00239832/10.03.2017 г., издадени от главен инспектор по осигуряването в ТП на НОИ – София-град; 2) осъдил Териториално поделение на НОИ - София-град да заплати на жалбоподателя „Етем България“ ЕАД, ЕИК 115252741, разноски по делото в размер на 4850 лв. (четири хиляди осемстотин и петдесет лева) за адвокатско възнаграждение, възнаграждение за вещо лице и държавна такса.
Съдебното решение е оспорено с касационна жалба от директора на ТП на НОИ – София-град. По съображения за неправилност, относими към касационните основания по чл. 209, т. 3, предл. 1 и 3 от АПК - нарушение на материалния закон и необоснованост, касаторът моли оспореното решение да бъде отменено и спорът да се реши по същество.
Ответникът по касация „Етем България“ ЕАД, ЕИК 115252741, чрез процесуалния представител адв. Михайлов, в писмено възражение и в съдебно заседание оспорва касационната жалба като неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение, а обжалваното с нея решение да се остави в сила като правилно. Възвежда и претенция за присъждане на доверителя му на направените разноски за производството пред касационната инстанция.
Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост и основателност на касационната жалба и неправилност на обжалвания съдебен акт. Предлага решението на първоинстанционния съд да бъде отменено и спорът да се реши по същество, като се отхвърли оспорването срещу административния акт или делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд с указания по прилагане на закона.
Върховният административен съд в тричленен състав на шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК, за която оспореното решение е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество по реда на чл. 218 от АПК, касационната жалба е основателна.
С оспореното пред първоинстанционния съд решение № 1040-21-126/19.04.2017 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – София-град, са потвърдени задължителни предписания изх. № ЗД-1-21-00239832/10.03.2017 г., издадени от контролни органи (главни инспектори по осигуряването) на ТП на НОИ – София-град. Със задължителните предписания на „Етем България“ ЕАД по същество е наредено да заличи подадените данни за наетите лица по трудов договор с код „Вид осигурен“ – „01“ в т. 12 на Декларация образец № 1 от Наредба № Н-8/2005 г. съгласно Приложение № 1 към предписанията, и да подаде редовни данни с код за „Вид осигурен“ – „03“ на Декларация образец № 1 от Наредба № Н-8/2005 г. съгласно Приложение № 2 към предписанията, ведно с констативен протокол № КП-5-21-00239878/10.03.2017 г.
Първоинстанционният съд е приел, че оспореното решение и потвърдените с него задължителни предписания са издадени от компетентни административни орган – съгласно чл. 117, ал. 3 от КСО компетентният орган да се произнесе по жалби срещу задължителни предписания по чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО е ръководителят на ТП на НОИ - в случая директорът на ТП на НОИ – София-град, а издаването на задължителни предписания – от главен инспектор по осигуряването в ТП на НОИ – София-град, съгласно чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО и чл. 2, ал. 1 от Инструкция за контрола по разходите на ДОО на НОИ. Съдът е приел и, че при издаването на акта не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила – изпълнени са изискванията на чл. 59, ал. 2 от АПК относно формата и съдържанието на оспореното решение. За да уважи въпреки това сезиралата го жалба Софийският градски административен съд е аргументирал теза, че оспореният акт е незаконосъобразен, като издаден при допуснато нарушение на материалния закон и на административно процесуалните разпоредби. Съдът е извел решаващ извод, че с оглед мястото и условията, при които са изпълнявани трудовите функции на работниците в цех „Екструзия“ в „Етем България“ ЕАД, трудът им не попада в обхвата на чл. 2, т. 4 от НКТП (Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране) – втора категория труд.
Тази теза не може да бъде споделена. Необоснован е изводът на съда, че в нарушение на принципа за служебното начало, уреден в чл. 9 от АПК, административният орган не е събрал всички доказателства, необходими за законосъобразно и справедливо решаване на въпроса, предмет на производството.
Административното производство е започнало по сигнал изх. № 149 от 20.07.2016 г. на Синдикална федерация „Металици“ към КНСБ (Конфедерация на независимите синдикати в България), в който се съдържат твърдения, че по отношение на работниците в цех „Екструзия“ в „Етем България“ ЕАД се извършва неправилно осигуряване. Подателят на сигнала сочи, че условията на труд в посочения цех обуславят квалифицирането му като такъв от втора, а не от трета категория труд. Проверката по сигнала е приключила с издаване на Констативен протокол № КП-5-21-00177852 от 21.09.2016 г. от контролен орган на ТП на НОИ – София-град. В писмо изх. № 1029-40-7186#7 от 12.10.2016 г. на дирекция „Пенсии“ на ЦУ на НОИ, адресирано до Министерството на труда и социалната политика (МТСП), е посочено, че не може да бъде установена ясна позиция на ТП на НОИ, тъй като е била игнорирана разпоредбата на чл. 9, ал. 8 от Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на НКТП. Със същото това писмо е поискано даване на становище от МТСП. На 10.11.2016 г. в НОИ е представено становище на МТСП, в което е посочено, че след преценка на длъжностите на работниците в цех „Екструзия“ в „Етем България“ ЕАД и производствените характеристики на процесите, както и извършена проверка от Дирекция „Инспекция по труда“ - гр. София, е установено, че в цеха се извършва пластична обработка на метал, а условията на труд се характеризират с прегряващ микроклимат и шум, поради което трудът по конкретно посочените длъжности до началник на цех е от втора категория по чл. 2, т. 4 от НКТП. Предвид тези становища и по повод писмо на ЦУ на НОИ, постъпило в ТП на НОИ - София-град на 24.11.2016 г. с вх. № 1042-21-19#6, е извършена повторна проверка от контролен орган, резултатът от която е обективиран в Констативен протокол № КП-5-21-00239878 от 10.03.2017 г. С него е възприето, че в резултат на допълнително събраните писмени документи, които са подробно и изчерпателно описани в протокола, са установени данни, че трудът на длъжностите в цех „Екструзия“ в „Етем България“ ЕАД попада в обхвата на чл. 2, т. 4 от НКТП. На това основание са издадени и процесните задължителни предписания от 10.03.2017 г.
От изложеното е видно, че противно на приетото от първоинстанционния съд, в хода на административното производство са спазени процесуалните правила. Преди издаване на решението на директора на ТП на НОИ – София-град и на потвърдените с него задължителни предписания, на търговското дружество са извършени две проверки, издадени са няколко констативни протокола, взето е в предвид становището на МТСП, обсъдено е становището на „Етем България“ ЕАД, изследвани са данните, обективирани в обща характеристика на производството в „Етем България“ ЕАД, както и производствена характеристика на длъжностите в цех „Екструзия“.
Необосновано е прието в мотивите на проверяваното съдебно решение, че в хода на коментираната проверка, а и на цялото административно производство, не е изследван характера на извършваната трудова дейност в цех „Екструзия“. При извършените проверки са изследвани именно характера на извършваната трудова дейност в цех „Екструзия“, както и самият производствен процес, които после са анализирани от компетентните органи. Установено е безспорно, че в цеха се извършва пластична обработка на метал, а условията на труд се характеризират с прегряващ микроклимат и шум, поради което трудът по конкретно посочените длъжности до началник на цех е от втора категория по чл. 2, т. 4 от НКТП.
Неправилно съдът по съществото е приел в постановения от него съдебен акт, че в случая директорът на ТП на НОИ – София-град неоснователно се е позовал и е аргументирал законосъобразността на издадените задължителни предписания с проведена процедура по чл. 7 от Инструкция № 13 от 2000 г., защото липсвали доказателства такава процедура да е била провеждана.
В чл. 6 и чл. 7 от цитираната инструкция е посочено, че промени и допълнения в същата се правят по предложение на териториалните поделения на НОИ, от комисията по категоризиране на труда при пенсиониране, включваща представители на МТСП, НАП и НОИ, определена със заповед на министъра на труда и социалната политика. Поради това, че в НОИ към момента на постановяване на административните актове няма действаща комисия по чл. 7 от инструкцията, е възприета практиката НОИ да изразява становищата си по направените от осигурителите предложения в случай на установени нарушения на осигурителното законодателство, след писмено съгласуване с МТСП. С писмо с изх. № 33-320 от 08.11.2016 г. на МТСП и писмо с изх. № 1029-40-7186#7 от 12.10.2016 г. на ЦУ на НОИ, ясно е изразено становището, че трудът на работниците в цех „Екструзия“ попада в обхвата на чл. 2, т. 4 от НКТП. Мотивите на МТСП и ЦУ на НОИ се базират на това, че в цеха се извършват производствени процеси, свързани с пресоване на алуминий и пластична обработка на метал, свързана с прегряващ микроклимат.
За пълнота във връзка с процедурата по чл. 7 от инструкцията следва да се отбележи, че в случая не се касае за възникнала необходимост от извършване на промени и допълнения на НКТП по реда на чл. 6 и чл. 7 от инструкцията (както е приел първоинстанционния съд), а за осъществяване на контрол по прилагане на съществуващата разпоредба на чл. 2, т. 4 от НКТП от осигурителя „Етем България“ ЕАД в обособения цех „Екструзия“.
При съобразяване на материалната законосъобразност на оспореното решение на директора на ТП на НОИ – София-град, Административен съд – София-град необосновано е приел, че това следва да бъде преценено съобразно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 1 от КСО, която касае издаване на ревизионни актове за начет за причинени щети на ДОО от неправилно извършени осигурителни разходи, каквито към настоящият момент не са установени. В процесния случай се касае за проведено административно производство от контролен орган на ТП на НОИ - проверка по разходите на ДОО, която има за цел изясняване на факти и обстоятелства относно установяване спазването на осигурителното законодателство. Издаването на задължителни предписания е с правно основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО, а не чл. 110, ал. 1, т. 1 от КСО, и е свързано с установеното неправилно категоризиране от страна на осигурителя „Етем България“ ЕАД на труда на поименно посочени в констативния протокол осигурени лица, заемащи конкретно изброените длъжности в цех „Екструзия“. Целта на административното производство и на издадените задължителни предписания е да се коригира, поправи и отстрани неправилното категоризиране на труда на лицата, заемащи длъжности в цех „Екструзия“.
Неправилен е и изводът на първоинстанционния съд, че по отношение на „Етем България“ ЕАД с оглед основното определящо обстоятелство за категорията труд, а именно мястото и условията, при които са изпълнявани трудовите функции, трудът на работниците в цех „Екструзия“ не попада в обхвата на чл. 2, т. 4 от НКТП - втора категория.
Първоинстанционният съд, макар да е събрал допустими и относими доказателства, и да е назначил правилно нужната за изясняване на спора съдебно-техническа експертиза, не е анализирал в пълнота доказателствата и заключението на вещото лице, респективно ги е анализирал едностранчиво, в резултат на което е формирал необоснован извод на първо място за характера на производствените процеси и за мястото и условията, при които са изпълнявани трудовите функции, а въз основа на това и за незаконосъобразност на оспорените задължителни предписания и на потвърдилото ги решение на директора на ТП на НОИ – София-град. Съдът не е съобразил изложеното от вещото лице в неоспореното от страните заключение по посочената експертиза, както и разясненията му в съдебно заседание относно характера на екструдирането като вид производствен процес. Вещото лице ясно е посочило, че при този процес се извършва пластична обработка при температура, която е под точката на топене. Металът става мек като глина и може да се деформира, а тази деформация се нарича пластична деформация. Температурата е под точката на топене на метала, а именно – към 600 градуса по Целзий. От доказателствата по делото безспорно се е установило, че в цеха се извършва пластична обработка на метал, а условията на труд се характеризират с прегряващ микроклимат и шум.
Обосновано в тази връзка касаторът посочва, че трудът в този цех попада в хипотезата на чл. 9, ал. 9 от Инструкция № 13/31.10.2017 г. по прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. В обособения цех „Екструзия“ (специализиран цех) се осъществява вид пресова обработка (екструдиране на метал) по горещ способ, в резултат на което се произвеждат видове алуминиеви профили. Поради това трудът на работниците в този специализиран цех попада в приложното поле на чл. 2, т. 4 от НКТП. От приложените по делото писмени доказателства и приетото заключение по назначената съдебно-техническа експертиза (което кореспондира с тях) безспорно се установяват както видът, характерът и начинът на протичане на самия производствен процес, така и характера на полагания труд от лицата, работещи в цех „Екструзия“, и условията и мястото, при които е полаган. Всичките тези компоненти на производствен процес, на полаган труд и на условия, при които е полаган, водят недвусмислено до извод, че в трудът, полаган в цех „Екструзия“ в „Етем България“ ЕАД, е от втора категория.
Изложеното по-горе налага извод, че като е формирал извод в обратния смисъл и е уважил жалбата срещу оспореното пред него решение, потвърдило обсъжданите задължителни предписания, първоинстанционният съд е постановил неправилен съдебен акт, който при наличие на касационните основания по чл. 209, т. 3, предл. първо от АПК – материална незаконосъобразност (за който порок касационната инстанция длъжна да следи и служебно – чл. 218, ал. 2 от АПК), и по чл. 209, ал. 3, предл. трето от АПК – необоснованост, следва да бъде отменен, а първоначалната жалба на „Етем България“ ЕАД до Софийския градски административен съд трябва да се отхвърли като неоснователна поради законосъобразност на оспореното с нея административно решение и потвърдените с него задължителни предписания.
При този изход на спора претенцията на ответника по касация (жалбоподател в първоинстанционното производство) за присъждане на направените деловодни разноски, няма как да бъде уважена. Съдебни разноски по делото не са поискани от касатора, за когото изходът на спора е позитивен, с оглед на което присъждането на такива не се следва и нему.
Мотивиран така и на основание чл. 221, ал. 1 и ал. 2, предл. 2, и чл. 222, ал. 1 от АПК (редакция преди изменението в ДВ, бр. 77/2018 г.), Върховният административен съд в тричленен състав на шесто отделение

Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ решение № 7368 от 05.12.2017 г., постановено по административно дело № 4902/2017 г. по описа на Административен съд – София-град, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Етем България“ ЕАД, ЕИК 115252741, срещу решение № 1040-21-126/19.04.2017 г. на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт – София-град, с което са потвърдени задължителни предписания изх. № ЗД-1-21-00239832/10.03.2017 г., издадени от главни инспектори по осигуряването в ТП на НОИ – София-град.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.