Относно прекратяване дейността на „Енерсис” АД гр.Търговище

Американската мултинационална компания ЕнерСис взе решение за консолидиране  на своите производства в Европа, с цел повишаване на конкурентоспособността. Част от това решение е прекратяване на производството на индустриални батерии в ”Енерсис” АД, гр.Търговище от 01.06.2019 г.


Ръководството и Синдикатите в предприятието, след преговори и спазване на всички законови процедури за информиране и консултиране взеха следните решения:

1.    На всички работници и служители ще бъде официално предложено прекратяване на трудовите правоотношения по чл.331 от КТ /взаимно съгласие по инициатива на работодателя/;
2.    Размера на обезщетението по чл.331 от КТ, единидушно прието от социалните партньори е 16 брутни работни заплати;
3.    На защитените работници и служители по чл.333 от КТ /включително представителите по информиране и консултиране, комитета по условия на труд, членовете на синдикатите/ ще бъдат изплатени допълнително 6 брутни работни заплати;
4.    На лицата, на които им предстои пенсиониране до края на годината, ще бъдат изплатени допълнително 6 брутни работни заплати.

Така се случва в компании, където е налице нормален социален диалог!


СФ „МЕТАЛИЦИ”