В събота, 31 май 2014 г., експертен съвет обсъди и взе дългоочакваното решение да бъде одобрено инвестиционното предложение на „Аурубис България” АД за надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове.

Според съвета реализирането на инвестиционното предложение не би усложнило екологичната обстановка в региона, напротив – то е от изключителна важност за производствената дейност на предприятието, тъй като обезпечава екологосъобразното депониране на крайните отпадъчни материали от производството на мед.

В периода 25 - 28 септември в Букурещ, Румъния се проведе Работна среща за обмяна на опит и добри практики в рамките на Проект “Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”- /BG051PO001-7.0.01-0065-C0001/. Домакини на мероприятието бяха румънските колеги от FSLI-Metal, партньори по проекта. Проектът се осъществява от Синдикална федерация „Металици" с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051PO001-7.0.01-0065-С0001.

 

ПОКАНА

Относно - ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за запознаване с ПРОЕКТ „Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на металургията”, осъществяван от Синдикална федерация „Металици” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд 2007 – 2013 и Република България по Договор № BG051PO001-7.0.01-0065-C0001
Изтеглете поканата като PDF

На 23 ноември 2011г. успешно бяха финализирани преговорите за КТД в „Аурубис България” АД. Новият колективен трудов договор се сключи между СО на КНСБ при „Аурубис България” АД, Синдикална секция „Подкрепа” при „Аурубис България” АД и „Аурубис България” АД.

Колективен трудов договор - Изтеглете като PDF
Споразумение № 1/23.11.2011 г. към Колективен трудов договор от 01.11.2011 г. за „Аурбис България” АД - Изтеглете като PDF

Днес, 15.11.2011 г. страните по колективен трудов спор в "ОЦК" АД, възникнал по повод писмени искания на работниците и служителите до работодателя с вх. № 1534/26.08.20111 г., а именно:
1. Работниците и служителите в "ОЦК" АД, представлявани по колективния спор от Белю Стайков, председател на СО на КНСБ при "ОЦК" АД и Анни Георгиев, председател на СС на КТ „Подкрепа" при "ОЦК" АД - сьпредседатели на стачния комитет, Росен Георгиев и Христо Джамяров - членове на стачния комитет, от една страна
и
2. „ОЦК" АД, ЕИК 000220014 представлявано от Славея Стоянова, изпълнителен директор на дружеството, от друга страна,
се споразумяват за уреждане на колективния трудов спор със следното стачно споразумение:

Изтеглете като PDF

В съответствие с процедурата по Търговския закон погасяване на задължения към кредитори на несъстоятелно дружество се извършва по реда на Глава 47, Раздел I - Разпределение на осребреното имущество.

На 13.07.2011 г. в съда по несъстоятелността бе внесена изготвена от синдика Частична сметка за разпределение на постъпили суми между кредиторите на „Кремиковци" АД / в несъст./.

В подготвената сметка са включени вземанията на 6273 работници и служители, произтичащи от трудово правоотношение -неизплатени заплати и обезщетения. Обезщетенията, дължими по Кодекса на труда, на освободените след 28.02.2011 г. ще бъдат включени в допълнителни списъци и последваща сметка за разпределение. В съответствие със законовата норма на чл. 722, ал.1 от ТЗ, вземанията на работниците и служителите за заплати и обезщетения се подреждат в ред 3 - разноски по несъстоятелността и ред 4 - вземания от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, което гарантира изплащането им при извършване на разпределение.

Изтеглете целия документ като PDF

На 14.04.2011г. СФ „Металици” съвместно с НФ „Металургия” – Подкрепа, Българска асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/, ИА „Главна инспекция по труда” и НОИ организираха Национална конференция по условията на труд в бранш Металургия.  Конференцията се проведе под патронажа на Министъра на труда и социалната политика- г-н Тотю Младенов. Нейното провеждане стана възможно благодарение на любезното съдействие и подкрепа на Фонд „Условия на труд”.