Колективно трудово договаряне

Синдикалните организации, членуващи в СФ „Металици” преговарят и сключват колективни трудови договори на ниво предприятие, а Федерацията ги подпомага от една страна, а от друга преговаря и съответно сключва Браншов колективен трудов договор. Предмет на колективното договаряне са доходите, размера на отпуските, условията на труд, поевтиняването на храната, синдикалната закрила срещу уволнение, допълнителното пенсионно осигуряване и други.