Синдикалните организации, членуващи в СФ „Металици” преговарят и сключват колективни трудови договори на ниво предприятие, а Федерацията ги подпомага от една страна, а от друга преговаря и съответно сключва Браншов колективен трудов договор. Предмет на колективното договаряне са доходите, размера на отпуските, условията на труд, поевтиняването на храната, синдикалната закрила срещу уволнение, допълнителното пенсионно осигуряване и други.

 

Този Браншов колективен трудов договор се сключва на основание чл. 51.б от Кодекса на труда на Република България.

Раздел първи

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ – СТРАНИ ПО НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР

Чл. 1. Страни по настоящия договор са :

Синдикална Федерация “Металици” - регистрирана по ф. д. № 17146/1993 г. на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Македония № 1, ет. 16, БУЛСТАТ: Ю 000681513, Удостоверение за принадлежност към КНСБ № 14 с изх.№05-31-56 от 30.07.2010 г.