Синдикалните организации, членуващи в СФ „Металици” преговарят и сключват колективни трудови договори на ниво предприятие, а Федерацията ги подпомага от една страна, а от друга преговаря и съответно сключва Браншов колективен трудов договор. Предмет на колективното договаряне са доходите, размера на отпуските, условията на труд, поевтиняването на храната, синдикалната закрила срещу уволнение, допълнителното пенсионно осигуряване и други.

 

Този колективен трудов договор на бранш “Металургия” се сключва на основата на добрата воля и в съответствие с принципа за доброволното провеждане на преговори между страните, съгласно чл. 4 на Конвенция № 98 на МОТ, ратифицирана от Република България /обн. в ДВ, бр.35 от 02.05.1997 г./, Конвенциите на МОТ, Хартата за правата на човека, Европейската социална харта и трудовото законодателство в Република България.