Проведена на 20-21 юни 2014г. в Охрид

На VIII Регионална конференция на синдикалните организации на металоработниците от Югоизточна Европа, на която взе участие зам.председателят на СФ „Металици” Ренета Петрова, бяха обсъдени следните теми:

  • Ролята на синдикатите в процеса на интеграция в ЕС: Ниво на участие на синдикатите от Югоизточна Европа
  • Безработицата и несигурната работа - голяма пречка за организиране на работници и човешките права

Изводи от срещата:

  • Асоциативни процеси на ЕС в различните страни в региона се изпълняват в различни етапи. Участието на синдикатите в тези процеси е незаменимо, но за съжаление, в някои страни, се случва с по-бавни темпове.
  • Европейският процес на приобщаване е сложен и по време на преговори за присъединяване крие сериозни опасности за безопасността на работа, които трябва да са в постоянен фокус на синдикатите.  В същото време правителствата често използват процеса на хармонизиране със законодателството на ЕС като претекст за водене на техните собствени неолибералните политики. Сериозен проблем е общата ерозия на социалния диалог като цяло, както и постигане на по-широк консенсус в хода на подготовката и приемането на системни закони.
  • Либерализацията и огъвкавяването на пазара на труда в условията на висока безработица отвори широко вратите към всички форми на несигурна работа, която е станала доминираща в целия регион. Процесите на деиндустриализация и преструктуриране на производството доведоха до съкращаване, а липсата на инвестиции не произведе някакво търсене за нови работни места.
  • Като следствие от процесите, споменати, синдикати сега не само загубиха съществуващите членове, но и са изправени пред изключително утежнени позиции за организиране на нови такива, като по този начин се застрашава цялостния синдикален капацитет и бъдещето на синдикализма като цяло.

Въз основа на тези факти, VIII-та Конференция заключи, че:

1. Синдикатите трябва да постигнат консенсус по отношение на процесите на присъединяване към ЕС в рамките на своите национални центрове и да решат и по отношение на подхода към тяхното участие във всички процеси, водещи до присъединяването.

2. Целият процес трябва да бъде напълно прозрачен, както в екипите за водене на преговори по различните глави, така и по отношение на работодателите, правителството, синдикатите и целия граждански сектор.  То ва е и причината Регионалната конференция да възлага на участниците незабавно да изпратят искане до своите правителства за прозрачност на цялото производство.

3. Синдикатите в региона трябва да използват всички възможни методи за синдикална борба, политическо лобиране и социалния диалог, за да се гарантира преформулиране на законодателството в областта на гъвкавостта на пазара на труда. Успоредно с това трябва да се стартира процес на разширяване , както и промяна на стратегията за целите на увеличаване на възможностите за организиране на работниците на несигурни работни места.

Синдикалните участниците се очаква да изработят основа на горните заключения и да се обърнат към националните институции.