1. Колективно трудово договаряне в металургията на европейско, национално и ниво предприятие.
18-19/12/2008

2.  Ролята на Комисиите за жените в подкрепа на  мерките за преквалификация  и обучение  на жените в металургията.
19-20/06/2008

3.  Консолидация и изграждане на единна платформа  за  действие  на синдикатите от металния сектор.
27-28/03/2008

4. Безопасни и здравословни условия на труд  в металургията. Директиви на Европейския съюз за приложението на системи  за БЗУТ .
29-30/05/2008

5.  Засилване  ролята на младежкото синдикално движение в предприятията от металургията. Механизми за привличане на младежите в синдикалната организация.
10-11/04/2008

6. Мобилност на трудовия пазар. Свободно движение на хора. Директиви и Регламенти на ЕС. Социална сигурност на работниците в рамките на ЕС.
9-10/10/2008

7. Гъвкава  заетост и гъвкава сигурност.
20-21/11/2008