Тема № 2: Влияние на инвестиционния процес в бранш металургия върху условията на труд и необходимостта от актуализация на нормативната уредба по БЗУТ