Проект VS/2017/0380 "Европеизация на разнообразието на социалния диалог в страните от Балканския регион”

"Европеизация на разнообразието на социалния диалог в страните от Балканския регион”
" Europeanisation of social dialogue diversity in the Balkan region”
"Europenizarea diversităţii dialogului social în statele din regiunea Balcanilor”
“Evropianizimi i diversitetit të dialogut social në vendet e rajonit të Ballkanit”
"Evropeizacija raznolikosti socijalnog dijaloga u zemljama balkanskog regiona”

Информация за проекта | Project Information | Партньори/Partners | Program Kick – off meeting

 

 

"Европеизация на разнообразието на социалния диалог в страните от Балканския регион ”

Социалният диалог е основен инструмент за постигане на целта на европейските институции да координират икономическите политики на държавите-членки с оглед постигането на целите на Европейския съюз. Като такъв социален диалог се превръща в основен елемент на европейския социален модел. Това е крайъгълен камък на европейската демокрация. Въпреки това, след разширяването на ЕС за 2007 и 2013 г финансовата, икономическата и трудовата криза, стана все по-ясно, че този крайъгълен камък не е еднакво силен, солиден и жизнеспособен във всички държави-членки на ЕС, и по-специално в новите. През януари 2007 г. Румъния и България се присъединиха към ЕС и завършиха поредния кръг на разширяване на Европейския съюз в Източна Европа. През 2013 г. последната, която се присъедини към ЕС, беше Хърватия. За да се подготвят за членството си в ЕС, тези пост-социалистически страни трябваше да преминат през десетилетия на радикални социални и икономически промени. В настоящият момента, пред предизвикателството на европейската интеграция, са изправени следващите страни кандидатки, които споделят едно и също политическо минало и социални и икономически особености - Сърбия, БЮР Македония, Албания, Черна гора В този контекст целите на настоящия проект са:

• Да проучим какъв напредък постигна социалният диалог в новите държави-членки от Балканския регион - България, Румъния и Хърватия след тяхното присъединяване към ЕС и да съберем и представим добри практики и успешни истории за постиженията на европейския социален диалог в метала индустрия:

• Да подкрепим процеса на европейска интеграция на страните кандидатки от Балканския регион (Сърбия, БЮР Македония, Албания, Черна гора), като изградим капацитета на социалните партньори в металната индустрия да участват и да допринасят за европейския социален диалог.

Етапи на изпълнение на проекта

I. Подготовка: -стартираща среща, -информационна брошура, плакат, -подготовка на изследването в рамките на проекта,
II. Изпълнение
- изследване, -5 национални обучителни конференции,
III. Разпространение-
заключителна конференция,- бюлетин,- информационен уебсайт на проекта,- популяризиране на резултатите от проекта,- окончателен технически и финансов доклад на проекта

" Europeanisation of social dialogue diversity in the Balkan region”

Social dialogue emerges as an instrument to uphold the aim of the European institutions to coordinate the economic policies of the Member States with a view to achieving the objectives of the European Union. As such, social dialogue becomes a fundamental element of the European social model. It is a cornerstone of the European democracy. However, in the wake of the EU enlargements of the years 2007 and 2013 and the financial, economic and employment crisis, it has become increasingly clear that this cornerstone is not equally strong, solid and viable in all EU Member States, and in particular in the new ones. In January 2007, Romania and Bulgaria joined the EU and completed the next round of expansion from Eastern Europe. In 2013, the last one that joined the EU was Croatia. In order to prepare for their EU membership, these post socialist countries had to undergo a decade of radical social and economic changes. Now, before the same challenge- the European integration, are faced the next candidate countries, which share the same political past and social and economic peculiarities- Serbia, FYR of Macedonia, Albania ,Montenegro.

In this context, the general objectives of the current project are:

• To explore what progress the social dialogue in the new Member States from the Balkan region- Bulgaria, Romania and Croatia, has made after their accession to the EU and to collect and present good practices and success stories of European social dialogue achievements in the metal industry;

• To support and contribute to the process of European integration of the candidate countries from the Balkan region (Serbia, FYR of Macedonia, Albania ,Montenegro) by building the capacity of the social partners in the metal industry to participate and contribute to European social dialogue.

The project will be implemented in 3 stages:

I. Preparation
- kick-off meeting, -information brochure,- poster, - preparation of the research.

II. Implementation
-research, -5 national training conferences.

III. Dissemination and multiplication
- final conference,- bulletin,- website,- social media promotion of project results,- final technical and financial report of the project.

Партньори в проекта / Project partners
Синдикална федерация „Металици“
Българско асоциация на металургичната индустрия, БАМИ
Metalworkers Trade Union of Croatia, SMH-IS
Federaţia Sindicală a Lucrătorilor din Industrie – METAL, FSLI
Federatia Nationala Sindicala Solidaritatea Metal, (FNS SM)
Industrijski Sindikat.S, (ISS)
Autonomous Metalworkers' Union of Serbia, SSMS
Trade Union of Industry, Energy and Mines of Macedonia, SIER
Metalworkers' Trade Union Montenegro (MTUM)
Trade Union Federation of Industrial Workers of Albania (FSPISH )

" Europeanisation of social dialogue diversity in the Balkan region”
Project : VS/2017/0380
Program Kick –off meeting
hotel “FORUM”, Sofia , bul. „ Tsar Boris III“ , 41

 

25.01.2018 Arrival and accommodation of the participants
19.00 h. Dinner at the hotel restaurant
26.01.2018
10.00 – 10.35 Opening and welcome greetings.
- Vasil Yanachkov from TU METALICY
-Politimi Paunova from BAMI
10.35-11.30 Presentation of the project philosophy, structure, objectives and expected results
-Dilyana Ianatchkova from TU METALICY
11.30 - 11.45 Coffee Break
11.45 - 13.00

 

A brief presentation of the current level of social dialogue in:
Romania – Doru Poip from S Metal,
Croatia -Mirjana Galić from SMH-IS ,
Serbia – Dragan Matic from IUS and Zoran Vujovic from SSMS,
FYR Macedonia – Mare Ancheva from SIER,
Albania - Taf Koleci from FSPISH ,
Montenegro - Dragan Mijanoviac from MTUM
13.00- 14.00 Lunch
14.00-15.10 Presentation of the development of the social dialogue in Bulgaria.
Reneta Petrova from TU METALICY
15.10-15.30 Coffee Break
15.30-17.40 Adoption of a program for the technical implementation of the project, upcoming activities, tasks of the project partners.
Concluding discussion.
18.30 Dinner at the hotel restaurant